Tietosuoja

Rekisteriseloste

Tietosuojaseloste 14.2.2018


1. Rekisterinpitäjä

HälytinExpertit.fi

Vuorikatu 17, 15110 Lahti


halytinexpertit@gmail.com

Puh. 040 5540223


2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Markus Grahn

Vuorikatu 17 C 53, 15110 Lahti


3. Rekisterin nimi

Hälytinexpertit.fi:n asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Hälytinexpertit.fi voi käsitellä henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

• asiakassuhteen hoitaminen

• palvelujen tuottaminen ja kehittäminen, palvelukokonaisuuksien määrittäminen sekä suositusten antaminen

• uutiskirjeiden lähettäminen ja asiakaspalautteen kerääminen

• asiakkaan tunnistaminen

• ostoskäyttäytymisen analysointi

• tilastointi

• asiakastutkimukset

• Hälytinexpertit.fi:n ja mahdollisesti sen yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointi


5. Rekisterin tietosisältö

Hälytinexpertit.fi:n rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja ja niiden muutostietoja:

Perustiedot:

• etu- ja sukunimi

• yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)

• syntymäaika ja lain sallimissa tai edellyttämissä tilanteissa henkilötunnus

• sukupuoli

• asumismuoto

• laskutusosoite

• valvontakohteen osoite

• valvontalaitteiden käyttöä (käyttötiheys, käyttöajankohta) koskeva tiedot sekä valvontalaitteiden mahdollisesti ottamat kuvat valvontakohteesta

• yhteyshenkilöt ja heidän yhteystietonsa

• osto- ja tilaushistoria, toimitus-, hinta- ja laskutustiedot

• markkinointikiellot, -luvat ja tarjonnanestotiedot

• toimeksiantosopimuksiin ja tapahtumailmoituksiin sisältyvät tiedot


Kodinturvakartoituksen tilanneiden henkilöiden osalta voidaan käsitellä lisäksi seuraavia tietoja:

• samassa taloudessa asuvia henkilöitä koskevia tietoja

• kodin murto- ja paloturvallisuuden, vesivuotoriskin sekä pelastautumismahdollisuuksien arvioimiseen liittyviä tietoja ja suosituksia

• tieto yhteistyökumppaneiden, esimerkiksi vakuutusyhtiöiden asiakkuudesta


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan ensisijaisesti taloyhtiöiltä tai henkilöiltä itseltään.


Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Hälytinexpertit.fi:n muista rekistereistä sekä sen yhteistyökumppanien rekistereistä.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös osoite-, päivitys-, luottotieto- tai mutua vastaavaa palvelua tarjoavilta rekisterinpitäjiltä.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Hälytinexpertit.fi voi luovuttaa tietoja huolellisesti valitsemille yhteistyökumppaneilleen esimerkiksi Hälytinexpertit.fi:n tai sen yhteistyökumppanin toimesta toteutettavan markkinoinnin tarkoituksiin sekä kodinturvakartoitusten tulosten läpikäymiseksi ja kodin turvan parantamiseksi.


Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaistoimien tai lainsäädännön niin edellyttäessä.


8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietojärjestelmien teknistä ylläpitoa voidaan kuitenkin tehdä etäyhteyksien avulla myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelta.


9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojen käsittelyyn ovat oikeutettuja vain ne Hälytinexpertit.fi:n tai sen lukuun henkilötietoja käsittelevien tahojen työntekijät, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi.


Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja tarvittavin muin tietoturvan toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.


Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.


Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä, jotka ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen, on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä yksilöllisellä käyttöoikeudella.


10. Henkilötietojen säilytysaika

Hälytinexpertit.fi voi käsitellä rekisteriinsä tallennettuja henkilötietoja niin kauan, kuin on olemassa asiakkuuteen tai muuhun siihen verrattavaan asialliseen yhteyteen perustuva suhde sekä tällaisen suhteen päättymisen jälkeen niin kauan kuin se on tarpeellista esimerkiksi laskutus-, reklamaatio-, perintä-, verotus- tai oikeudellisia tarkoituksia varten.


Edellä mainittujen käsittelyperusteiden päättymisen jälkeen Hälytinexpertit.fi voi edelleen käsitellä osaa henkilötiedoista ja siirtää ne lainsäädännön sallimalla tavalla suoramarkkinointirekisteriinsä. Osan tiedoista Hälytinexpertit.fi voi myös anynymisoida ja säilyttää tilastointitarkoituksissa.


11. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus kerran kalenterivuodessa tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Lisäksi jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.


Tarkastus- tai korjauspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja allekirjoitettava henkilökohtaisesti. Pyyntö tulee toimittaa tietosuojaselosteessa mainittuun osoitteeseen.

Jokaisella on oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteyttä Hälytinexpertit.fi:n rekisteriasioita hoitavaan henkilöön.